راهنمای دریافت آدرس سرور open connect

1.ابتدا بر روی آدامک سمت چپ بالا بزنید 

2.بر روی سه خط سمت راست کلیک کنید

4. برای دریافت آدرس سرور open connect بر روی گزینه آدرس سرور open connect کلیک کنید

5. برای دریافت آدرس سرور any connect بر روی گزینه آدرس سرور any connect کلیک کنید