آدرس سرورهای open connect

حتما باید آدرس سرور را تایپ کنید به هیچ عنوان از دو آدرس سرور استفاده نکنید در صورت اطلاع اکانتتون بلوکه خواهد شد 

خرید اکانت OpenConnect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv3.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv2.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv1.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv6.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv5.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv4.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv9.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv8.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv7.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv12.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv11.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv10.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv15.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv14.ghose-nakhor.xyz

خرید اکانت Open Connect

آدرس سرور زوریخ حتما تایپ شود : crv13.ghose-nakhor.xyz